23 June 2022

Peddalu Vaddani Cheppina Kumara Satakam Kumara Padyam With Bhavam || Kumara Satakam|| || Kumara Sataka Telugu Padyalu

Here is Images for kumara satakam padyalu,Kokkoka Mella Sumathi Padyam with Bhavam,kumara satakam in telugu images,kumara satakam in telugu,kumara padyalu,Telugu Padyaalu kumara Satakam History,kumara Satakam Lyrics In telugu,kumara satakam in telugu pdf,kumara satakam telugu,kumara satakam mp3,kumara satakam in english lyrics,kumara satakam poems in telugu,kumara satakam writer name,kumara padyalu in telugu mp3,kumara padyalu in telugu with meaning pdf,kumara satakam in telugu pdf,kumara satakam in telugu pdf free download,kumara satakam in telugu script pdf,kumara satakam poems in telugu pdf,kumara satakam poems in telugu with bhavam
Here is Images for kumara satakam padyalu,Kokkoka Mella Sumathi Padyam with Bhavam,kumara satakam in telugu images,kumara satakam in telugu,kumara padyalu,Telugu Padyaalu kumara Satakam History,kumara Satakam Lyrics In telugu,kumara satakam in telugu pdf,kumara satakam telugu,kumara satakam mp3,kumara satakam in english lyrics,kumara satakam poems in telugu,kumara satakam writer name,kumara padyalu in telugu mp3,kumara padyalu in telugu with meaning pdf,kumara satakam in telugu pdf,kumara satakam in telugu pdf free download,kumara satakam in telugu script pdf,kumara satakam poems in telugu pdf,kumara satakam poems in telugu with bhavam  

  

కుమార శతకం

 

1. శ్రీ భామినీ మనొహరు

   సౌభాగ్య తయా స్వభావు సారసనాభున్

   లోఁ భావించెద; నీకున్

   వైభవము లొసగుచుండ, వసుధఁ గుమారా

ఓ కుమారా!సిరి సంపదలకు నిలయమైన లక్ష్మీదేవి మనసును ఆకర్షించినవాడును, ఐశ్వర్య భోగభాగ్యములను దయతో ఇచ్చు స్వభావము కలవాడును, నాభియందు పద్మము కలవాడును, అయిన విష్ణుమూర్తి, సంపదలనిచ్చే శ్రీ హరిని ప్రార్ధించుచున్నాను.

 

2. పెద్దలు వద్దని చెప్పిన

   పద్దుల బోవంగరాదు పరకాంతల నే

   పొద్దే నెద బరికించుట

   కుపదేశింపగఁ గూడ దుర్విఁ గుమారా!

ఓ కుమారా! పెద్దలు వద్దని చెప్పిన పనులను పంతములకు పోయి చేయరాదు. ఇతర స్త్రీలను ఎన్నడునూ మనసులో తలంచుట మంచిది కాదు. ఈ విషయములను మనసులో నుంచుకొని భూమిపై మెలగుము.

 

3. అతి బాల్యములో నైనను

   బ్రతికూలపు మార్గములఁ బ్రవర్తింపక స

   ద్గతి మీర మెలగ నేర్పిన

   నతనికి లోకమున సౌఖ్యమగును గుమారా!

ఓ కుమారా! మిక్కిలి చిన్నతనములో కూడా చెడు మార్గములయందు నడువరాదు. మంచిమార్గములో నడచిన వానికి లోకమందు సుఖమే ప్రాప్తించును.

 

4. తనపై దయ నుల్కొనఁ గన్

   గొన నేతెంచినను శీల గురుమతులను వమ్

   దనముగఁ భజింపందగు

   మనమలరగ నిదియ విబుధ మతము కుమారా!

ఓ కుమారా! దయతో తనకు మంచి చేయ బూనిన వారిని గౌరవించి, నమస్కరింపుము. వారి మనస్సు సంతోషపడునట్లు చేయుటయే నీవు వారి పట్ల చూపించదగు మర్యాద. పెద్దలనుసరించే మంచి పద్ధతి యిదియే.

 

5. ఉన్నను లేకున్నను పై

   కెన్నడుమర్మంబుఁ దెలుప నేగకుమీ నీ

   కన్న తల్లిదండ్రుల యశం

   బెన్నఁబడెడు మాడ్కిందిరుగు మెలమిఁ గుమారా!

 

ఓ కుమారా! నీకు ఉన్నా లేకపోయినా నీ కుటుంబ రహస్యాలను ఇతరులకు తెలియనీయకుము. నిన్ను కన్నవారికి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చునట్లు. నలుగురు గొప్పగా పొగిడే విధంగా సంతోషముతో మసలుకొనుము.

 

6. పెద్దలు విచ్చేసినచొ

   బద్ధకముననైన దుష్ట పద్ధతి నైనన్

   హద్దెరిగి లేవకున్నన్

   మొద్దువలెం జూతు రతని ముద్దు కుమారా!

ఓ కుమారా! మన ఇంటికి పెద్దలు వచ్చినచో మర్యాదగా లేచి నిలబడవలెను. బద్ధకమువలనగాని, పొగరుతనంతోగాని, పెద్ద చిన్న భేదములు గ్రహింపక మొండిగా లేవకున్నచో, నిన్నందరూ మూర్ఖునిగా పరిగణిస్తారు.

 

7. పనులెన్ని కలిగి యున్నను

   దినదినమున విద్య పెంపు ధీయుక్తుడవై

   వినగోరుము సత్కథలను;

   కాని విబుధులు సంతసించు గతినిఁ గుమారా!

ఓ కుమారా! నీకెంత తీరికలేకున్ననూ, ఎన్ని పనులున్ననూ, మంచి బుద్ధిగలవాడివై ప్రతీ రోజు జ్ఞానమునిచ్చే మంచి కథలను వినవలెను. నీవట్లు చేసినచో నీ ప్రజ్ఞ పెరిగి, నిన్ను బుద్ధిమంతులందరూ సంతోషముతో మెచ్చుకొంటారు.

 

8. కల్లలగు మాట లాడకు

   మెల్లజనంబులకు వేగ హృదయము కడు రం

   జిల్లగఁ బల్కుము నీ కది

   తెల్లము రహి గీర్తిఁగాంచు దెరగు కుమారాఁ!

ఓ కుమారా ! అసత్యములాడరాదు. మనుషులందరూ మెచ్చుకొనేటట్లు వారి మనస్సులు సంతోషపడునట్లు మాట్లాడుము. మహిలో నీకది ఆనందమును కీర్తిని ప్రసాదించును.

 

9. ఏనాడైనను వినయము

   మానకుమీ మత్సరమున మనుజేశులతోఁ

   బూనకు మసమ్మతయు బహు

   మానమునను బొందు మిదియె మతము కుమారా!

ఓ కుమారా! ఎన్నడునూ వినయ స్వభావమును వీడరాదు. ఈర్ష్యా అసూయలతో తమ కంటే పెద్దవారితో కలహించుట పనికిరాదు. పేదవారి కోపం పెదవికి చేటు అనే నానుడిని మనస్సునందుంచుకొని మెలగుము.అట్లు చేసినచో నీకు సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలబ్బును. సన్మానాలు జరుగును.

 

10. తనకు విద్యాభ్యాసం

     బును జేసినవానికన్న బొలుపుగఁ బదిరె

     ట్లను దూగు దండ్రి వానికి

     జననియుఁ బదిరెట్లుఁ దూగు జగతిఁ గుమారా!

ఓ కుమారా! ఈ లోకమందు విద్యాభ్యాసము నేర్పి తీర్చిదిద్దిన గురువు కంటే కన్నతండ్రి పదిరెట్లు ఎక్కువ. కన్నతండ్రి కంటే కన్నతల్లి పదిరెట్లు ఎక్కువ. ఈ సత్యమును తెలుసుకొని మసలుకొనుము

 

11. తమ్ములు తమయన్న యెడ భ

    యమ్మును భక్తియును గలిగి యారాధింపన్

    దమ్ముల నన్నయు సమ్మో

    దమ్మునఁ బ్రేమింపఁ గీర్తి దనరుఁ కుమారా!

ఓ కుమారా! పిన్నవారు పెద్దవారిపట్ల భయభక్తులను కలిగి యుండాలి. తమ్ముళ్ళూ అన్నపట్ల గౌరవమర్యాదలను ప్రదర్శించాలి. అన్నకూడా తమ్ముళ్ళను అదే భావముతో చూడాలి. ఇటువంటి అన్నదమ్ములు, లోకమున పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందగలరు.

 

12. తనయుడు చెడుగై యుండిన

     జనకుని తప్పన్నమాట సతమెఱుగుదు గా

     వున నీ జననీ జనకుల

     కు నపఖ్యాతి యగురీతి గొనకు కుమారా!

ఓ కుమారా! కొడుకు చెడ్డవాడైన తండ్రి తప్ప. ఇది అందరకు తెలిసినదే. గావున ఈ సత్యమును గుర్తెరింగి నీ తల్లిదండ్రులకు చెడ్డపేరు రాకుండునట్లు నడుచుకొనుము

 

13. మర్మము పరులకు దెలుపకు

    దుర్మార్గుల చెంత నెపుడు దూఱకు మిల దు

    ష్కర్మముల జేయ నొల్లకు ;

   నిర్మల మతినుంట లెస్స నిజము కుమారా!

ఓ కుమారా! నీ రహస్యములెన్నడును ఇతరులకు తెలియజేయవద్దు. దుర్మార్గులతో స్నేహము చేయవద్దు. ఈ భూమియందు చెడ్డపనులను చేయుట మానుకో. స్వచ్చమైన మంచి బుద్ధితో ఉండుటయే మంచిదని తెలుసుకో.

 

14. తల్లిని దండ్రిని సహజల

     నల్లరి బెట్టినను వారలలుగుచు నీపై

     నుల్ల మున రోయు చుందురు

     కల్లరి వీడనుచ గీర్తిఁ గందం గుమారా!

ఓ కుమారా! కన్న తల్లిదండ్రులను తోడబుట్టిన వారిని అల్లరి పెట్టరాదు. అట్లు చేసినచో వారు నీపై కోపించి నిన్ను అబద్ధములాడువానిగా చిత్రించి మనస్సునందు కోపపడుదురు. దానివలన నీకు అపకీర్తి వచ్చును. కావున అట్లు చేయరాదు.

 

15. అపం దన తల్లిగ మే

     లొప్పంగని జరుపవలయు నుర్వీస్థలి జి

     న్నప్పుడు చన్నిడి మనిసిన

     యప్పడతియు మాతృతుల్యయండ్రు కుమారా!

ఓ కుమారా! తన అక్కను తల్లివలె భావించాలి. అమ్మ తరువాత అక్కయ్యే మనకు తల్లి.కావున అక్కను తల్లిగా పూజించాలి. ఆమె మనసును బాధింపకు. ఆమె దీవెనలే మనకు సోపానమార్గాలు. అట్లే తనను ఎత్తుకొని పోషించినవారిని (దాదితో సహా) కూడా తల్లితో సమానంగా గౌరవించాలి.

 

16. ఆకులత బడకు మాపద

     నేకతమునఁ జనకు త్రోవ నింతికి దగు నం

     తేకాని చన వొసంగకు

     లోకులు నిన్నెన్న సుగుణలోల! కుమారా!

సుగుణాశక్తి గల కుమారా! ఆపదసమయమందు ఆందోళన పడరాదు. తోడులేనిదే ఒంటరిగా పోరాదు. భార్యకు తగినంత చనువును మాత్రమే ఇయ్యవలయును. ఎక్కువ ఇచ్చినచో నిన్ను తక్కువ చేయును . ఈ విషయములన్నింటిని తెలిసికొని మసలుము.

 

17. తనుజులనుం గురు వృద్ధుల

     జననీ జనకులను సాధుజనుల నెవడు దా

     ఘను డయ్యు బ్రోవడో యా

     జనుడే జీవన్మృతుండు జగతి కుమారా!

ఓ కుమారా! మనిషి తానెంత గొప్పవాడైనను తన ఆలుబిడ్డలను, తల్లితండ్రులను, గురువులను, పెద్ద్దలను, మంచివారిని ఆదరించాలి. అట్లు చేయనివాడు బ్రతికి యుండినను చనిపోయిన వానితో సమానము.

 

18. దుర్జనుల నైనఁ దిట్టకు

     వర్జింపకు సుజన గోష్టి; పరులను నెల్లన్

     నిర్జింతుననుచుఁ ద్రుళ్ళకు;

   దుర్జనుడండ్రు నిను నింద దోప కుమారా!

ఓ కుమారా! చెడ్డవారిని కూడా దూషింపరాదు. మంచివారున్న చోటును వదలరాదు. మంచివారున్న చోటును వదలరాదు. శత్రువులను చంపుతానని విర్రవీగరాదు. అట్లు చేసినచో నిన్ను చెడ్డవాడని అంటారు. నిందలు వేస్తారు. నీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది.

 

19. సంపద గల వారిని మో

     దింపుచు జుట్టుకొని యందు రెల్లప్పుడు న

     త్సంపద తొలంగిన నుపే

     క్షింపుడు రవివేక జనులు క్శితిని కుమారా!

ఓ కుమారా! లోకమందు ధనమే నిత్యమని తెలివి లేనివారు భావిస్తారు. డబ్బున్నవారినే ఆశ్రయించి తమ పబ్బము గడుపుకొంటారు.సంపదలు పోయిన వెంటనే మరల వారినే దూషిస్తారు. ఎంత అవివేకులు ఈ జనులు.

 

20. సద్గోష్ఠి సిరియు నొసగును

     సద్గోష్ఠ్యె కీర్తి బెంచు సంతుష్టిని నా

     సద్గోష్ఠియె యొనగూర్చును

     సద్గోష్ఠియె పాపములను జంపు కుమారా!

ఓ కుమారా! సజ్జనులు, సత్ఫురుషుల సభలయందే మంచి జ్ఞానమును సంపదింతురు. దానివలన సిరి సిద్ధించును సద్గోష్ఠి వలన కీర్తి పెరుగును, సంతృప్తి కలుగుతుంది. సద్గోష్ఠి వలన సర్వపాపములు సమసిపోవును.

 

21. ధనవంతు లైన బహు స

     జ్జనులైనను నీకు మిగుల సమ్మతులై యు

     న్నను సతి జనకుని గృహమం

     దున నుండుట తగదు కీర్తి తొలగు కుమారా!

ఓ కుమారా! అత్తవారెంత అధికులైననూ, సంపన్నులైనను, సజ్జనులైననూ, నీ పట్ల మిక్కిలి మక్కువ జూపుతున్నను, భార్యను పుట్టినింట యుంచుట మంచిది కాదు. అట్లు చేసినచో కీర్తి నశించును.

 

22. సభలోపల నవ్విన యెడ

     సభవా ర్నిరసింతు రెట్టి జనుని న్నెరి నీ

     కభయం బొసంగె నేనియు

     బ్రభు కరుణను నమ్మి గర్వపడకు కుమారా!

ఓ కుమారా! సభలలొ నవ్వరాదు. సభలో నవ్విన వారెంతటివారైననూ వారిని చిన్నచూపు చూచెదరు. నీ తెలివిని మెచ్చుకొని నిన్ను రక్షించిన రాజుదయను నమ్ముకొని గర్వపడరాదు.

 

23. పెరవారలుండ ఫలముల

     నరయంగా వారికిడక యాతడె మెసవన్

     సరిగాదు విసపు మేతకు

     సరియౌనని తలపు మానసమున కుమారా! 

 

ఓ కుమారా! ఇతరులు ఉన్న సమయములో ఒక్కడవే పండ్లు ఫలములు తినరాదు. వారికి పెట్టకుండా తినుట మంచి పద్ధతి కాదు. నీ ఎదుట ఉన్నవారికి పెట్టకుండా తినుట వలన నీవు తిన్నది విషముతో సమానముగునని తలంచుము.

 

24. మును స్నానము సేయక చం

     దన మలదుట యనుచితం;

   బుదకయుంత వస్త్రం

     బును విదలించుట కూడదు

     మనమున నివి తెలిసి మనుము మహిని కుమారా!

ఓ కుమారా! ముందుగా స్నానం చేసిన పిదప శరీరమునకు గంధమును పూసుకోవాలి. స్నానము చేయకుండ గంధము పూసుకొనుట మంచిది కాదు. నీళ్ళతో కూడిన బట్టను విదిల్చుట కూడ తగని పని. దానివలన దరిద్రము అంటుకొనును. ఈ విషయములను మనస్సుఅన్ందుంచుకొని ప్రవర్తించవలెను.

 

25. అవయవ హీనుని సౌంద

     ర్యవిహీను, దరిద్రు, విద్యరాని యతని సం

     స్తవనీయు, దేవు, శ్రుతులన్

     భువి నిందింప దగదండ్రు బుధులు కుమారా!

ఓ కుమారా! వికలాంగులను, అందములేనివారిని, దరిద్రులను, విద్యలేనివారిని, గౌరవనీయులను, భగవంతుని, వేదములను, పండితులను, నిందింపరాదని విజ్ఞానులు చెప్పుచున్నారు. ఈ పనులను జేయరాదని అనుచున్నారు.

 

26. గరళము పెట్టెడు వాని

     న్బరు జంప దలంచువాని బనులెల్ల బయ

     ల్పరచెడివానించ్ బరధన

     హరుని నృపతి చంపి పుణ్యుడగును కుమారా!

ఓ కుమారా! విషము పెట్టి చంపువారిని, ఇతరులు చంపజూతురు. హంతకులను, రహస్యముల బయటపెట్టేవారిని, దొంగలను, రాజు నిర్దయతో చంపవలెను. అట్లు చేయుటవలన రాజునకు పుణ్యగతి ప్రాప్తిల్లును. పేరు ప్రఖ్యాతులు వృద్ధి పొందును.

 

27. సత్తువగల యాతడు పై

     నెత్తిన దుర్భలుండు తస్కరించు నతండున్

     విత్తము గోల్పడు నతడును

     జిత్తని పీడితుండు జింతజెందు కుమారా!

ఓ కుమారా! శక్తియున్న బలహీనునిపై దండెత్తిన ఆ బలహీనుడు దొంగలుపడి దోచుకున్న గృహము కలవాడైనట్లు ధనహీనుడగును. శక్తి లెక పీడింపబడతాడు. మనస్సు విచారముతో , నిత్యము బాధలఓ నుండును.

 

28. ఓరిమియె కలిగి యుండిన

     వారలగని ప్రజ్ఞలేనివారని యెదం

     నారయ సత్పురుషాళికి

     నోరిమియే భూషణంబు రోరి కుమారా!

 

ఓ కుమారా! మనిషికి ఓర్పు ప్రధానము. సహనము కలవారిని జూచి తెలివిలేనివారిగా జమకడతారు. కాని నిజానికి మనిషికి ఓర్పే భూషణము. ఓర్పువలన కార్యము సాధింపవచ్చును.

 

29. ఎటువంటి వర కులంబున

     బటు తరముగ బుట్టెనేని పరగగ మును గ

     న్నటువంటి కర్మఫలముల

     కట కట భోగింప వలయు గాదె కుమారా!

ఓ కుమారా! ఎంతటి గొప్పవంశము పుట్టినను , మనిషి పూర్వజన్మలందు తను జేసిన కర్మఫలంబులను అనుభవింపక తప్పదు కదా! కావున ఈ సత్యము నెఱింగి మసలు కొనుము.

 

30. పెక్కు జనులు నిద్రింపగ

     నొక్కెం డయ్యెడను నిద్ర నొందక యున్నన్

      గ్రక్కున నుపద్రవంబగు

      నక్కర్మమునందు జొరకుమయ్య కుమారా!

ఓ కుమారా! ఎక్కువమంది నిద్రించుచున్న ప్రదేశమందు తానొక్కడునూ మేలుకొని యుండరాదు. అట్లు మెలకువగా యున్నచో కష్టములు కలుగును. ఒకవేళ నిద్ర రానట్లయిన, నిద్ర నటించుము.

 

31. ధనవంతుడె కులవంతుడు

     ధనవంతుడె సుందరుండు ధనవంతుండే

     ఘనవంతుడు బలవంతుడు

     ధనవంతుడె ధీరుఢనుచు దలతె? కుమారా!

ఓ కుమారా! ఈ లోకమందు ధనవంతుని అందరూ మంచివానిని గౌరవింతురు. ధనము కలవానిని లోకులు సుందరాంగుడని, గుణవంతుడని, గొప్పవాడని, బలవంతుడని, ధైర్యవంతుడని పలువిధములుగా పొగడుదురు. మనసునందీ విషయాన్నుంచుకొని ధనమును సంపాదింపుము.

 

32. విను ప్రాణ రక్షణమునన్

     ధనమంతయు మునిగిపోవు తై, పరిణయమం

     దున, గురుకార్యమున, వధూ

     జన సంగమమునందు బొంక జనును కుమారా!

ఓ కుమారా! వినుము ప్రాణము కాపాడుకొను సమయమందుననూ, ఐశ్వర్యము నశించు సమయమందునను, వివాహ సమయములందుననూ, గొప్ప ప్రజోపకార్యము నెరవేర్చు సమయమందునను, స్త్రీలను సంగమించు సమయమందునను అసత్యము లాడవచ్చును.

 

33. దీనుండై నను శాత్రవు

     డైనన్ శరణనుచు వేడునపుడు ప్రియత న

     మ్మానవుని కోర్కె దీర్చిన

     వాని సుజనుడాండ్రుబుధులు వసుధ కుమారా!

ఓ కుమారా! దీనుండై శరణు గోరి వచ్చినవాడు శత్రువైననూ, ఆతని ప్రయోజనమును ప్రేమతో నెరవేర్చినచో అతనిని జూచి పండితులు సుజనుడని పొగడుదురు.

 

34. మిత్రుండు దనకు విశ్వా

     మిత్రము జేసినను గాని మేలనవచ్చును

     శాత్రవుడు ముద్దగొన్నను

     ధాత్రిం దన కదియె కీడు తలప కుమారా!

 

ఓ కుమారా! లోకమందు మిత్రుడు మనకు కీడు చేసిననూ, దానిని మేలు చేసినట్లుగానే భావింపవలెను. కాని శత్రువు మనయింట భోజనము చేసిననూ మనకు (కీడు) అపకారమే కలుగునని తెలియవలెను.

 

35. విత్తంబు విద్య కులము

     న్న్మత్తులకు మదంబొసంగు; మాన్యులకున్ స

     ద్వృత్తి నొసంగున్ వీనిన్

     జిత్తంబున నిడి మెలంగ జెలగు కుమారా!

ఓ కుమారా! ధనము, గొప్ప విజ్ఞానము, సద్వంశము, దుర్మార్గులకు గర్వమును ఇచ్చును. ఈ త్రిగుణములే సజ్జనులకు మంచిని కలుగ జేయును. వీనిని గుర్తుంచుకొని ప్రవర్తించుము.

 

36. ఋణ మధిక మొనర్చి సమ

     ర్పణ చేసిన తండ్రి విద్యరాని కొడుకు ల

     క్షణశాలి రాణి దుశ్చా

     రిణి యగు జననియును దల్ప రిపులు కుమారా!

ఓ కుమారా! కుమారులకు అప్పులను ఆస్థులుగా ఇచ్చిన తండ్రి, విద్యలేని కుమారుడు, అందమైన భార్య, చెడునడాత గల్గిన తల్లి ఆలోచించినచొ వీరందరూ శత్రువులే సుమా!

 

37. ఆజ్ఞ యొనర్చెడి వృత్తుల

     లో జ్ఞానము గలిగి మెలగు లోకులు మెచ్చన్

     బ్రాజ్ఞతను గలిగి యున్నన్

     బ్రాజ్ఞులలొఁ బ్రాజ్ఞుఁడవుగ ప్రబలు కుమారా!

 

ఓ కుమారా! నిన్ను చేయమని ఆజ్ఞాపించిన పనులను తెలివిగా చేసి మెప్పు పొందుము. ఒక్క బుద్ధి నైపుణ్యమును ప్రదర్శించుటయే గాదు. తెలివైన వారిలో తెలివైన వానిగా పేరు తెచ్చుకొని అభివృద్ధి చెందుము.

 

38. వృద్ధజన సేవ చేసిన

     బుద్ధి విశేషజ్ఞుఁ బూత చరితుండున్

     సద్ధర్మశాలియని బుధు

     లిద్దరఁ బొగిడెదరు ప్రేమయెసగఁ కుమారా!

 

ఓ కుమారా! పెద్దపట్ల గౌరవము ప్రదర్శించుము. పెద్దలను గౌరవించినచొ వారి దివ్యమైన ఆశీస్సులు పొందుటయే గాక బుద్ధిమంతుడు, ధర్మాత్ముడు, మంచివాడని మెచ్చుకుంటూ ప్రేమతో పొగడుదురు.

 

39. సతతముఁ బ్రాతః కాలో

     చితవిధులను జరుపు మరసి శీఘ్రముగ నహః

     పతి పూర్వ పర్వతాగ్రా

     గతుడగుటకు మున్నె వెరవు గల్గి కుమారా!

ఓ కుమారా! ప్రతిరోజు సూర్యోదయాత్పూర్వమే మేల్కొనుము. ఉదయమందు చేయవలసిన పనులను తెలుసుకొని ఆ పనులను సూర్యుడు ఉదయించకముందే శ్రద్ధతో చేయుము. 

 40.  పోషకుని మతముఁ గనుం గొని

     భూషింపక గాని ముదము బొందరు మఱియున్

     దోషముల నెంచు చుండును

     దోషివయిన మిగులఁ గీడు దోచుఁ గుమారా!       

 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Whatsapp Button works on Mobile Device only